Programmering II Januar 2017

From Teknologisk videncenter
Revision as of 11:16, 17 January 2017 by Makn (talk | contribs) (SQLite)
Jump to: navigation, search

Generalt

Link til C# bog: https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YSHUyQ0UyalNoMEk/view?usp=sharing

Link til Bob Tabor: https://mva.microsoft.com/en-us/training-courses/c-fundamentals-for-absolute-beginners-16169

Link til danske videoer: https://www.nemprogrammering.dk/Tutorials/c-sharp/1-introduktion.php

God WPF-Tutorial: http://www.wpf-tutorial.com/

Link til C# fundamentals (film materiale): https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YalVYcGgzQWRrSUU/view?usp=sharing

Link til C# WPF (film materiale): https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YNTZwNGZ4XzREWFU/view?usp=sharing

Bold spil: https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YRUdIdG1lMEtWbTA/view?usp=sharing

Nedarvning: https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YRGVzQ1NQdVhpdVk/view?usp=sharing

delegates:

delegate void ShootWeapon();

    static void Main(string[] args)
    {
      ShootWeapon shoot = ShootRifle;
      shoot();
      Console.WriteLine("Changing weapon");
      shoot = ShootPistol;
      shoot();
      Console.ReadKey();

    }

    static void ShootRifle()
    {
      Console.WriteLine("Shooting rifle. 50 damage.");
    }

    static void ShootPistol()
    {
      Console.WriteLine("Shooting pistol. 10 damage.");
    }

enumerations:

enum weapons
    {
      rifle,
      pistol,
      knife
    }

    static weapons currentWeapon;

    static void Main(string[] args)
    {
      currentWeapon = weapons.rifle;
      Shoot();
      Console.WriteLine("Switching weapon");
      currentWeapon = weapons.pistol;
      Shoot();


      Console.ReadKey();
    }

    static void Shoot()
    {
      if(currentWeapon == weapons.rifle)
      {
        Console.WriteLine("Shooting with rifle. 50 damage");
      }
      else if (currentWeapon == weapons.pistol)
      {
        Console.WriteLine("Shooting with pistol. 10 damage");
      }

    }

Statiske klasser En statisk klasse kan til gås alle steder fra vores kode. Husk at lave variablerne sattiske også:

    static void Main(string[] args)
    {
      //Statiske klasser skal ikke instancieres.
      //De kan tilgåes alle steder fra.
      Console.WriteLine(StaticData.staticString);
      Console.ReadKey();
    }
  }

  //Bemærk at jeg har indsat nøgleordet 'static' før 'class' ordet på linjen her under:
  static class StaticData
  {
    public static int staticInt = 100;
    public static string staticString = "Mads";
  }

Begynder hold

Variabler

En variabel er noget som indeholder en værdi. Det kunne eksempelvis være brugerens navn der bliver indtastet i programmet, og gemt i en værdi.

Værdityper er som følgende:

Variabler
Type værdi
string "Dette er tekst"
int 9001
float 123.45
bool true/false


Færdig gør denne lommeregner:

https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YZTV4Vm96Z282cTQ/view?usp=sharing

Færdiggør dette spil (Tic Tac Toe):

https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YcER5ZF9HU21oQnM/view?usp=sharing

Spiludvikling i WPF

Snapshot (klokken 13): https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YRHhmTFE4WHFMQ1k/view?usp=sharing

Snapshot (klokken 14:30): https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YdUNrd3dsS1FiMzA/view?usp=sharing

Snapshot (dag 2 klokken 9:10) : https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YWUd2am9BTE53cmc/view?usp=sharing

Snapshot (dag 2 klokken 10:10 FINAL) : https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YOFk1SkstRkI2OEU/view?usp=sharing

Mads' RTS spil: https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YaklBQ3phdGNBT3c/view?usp=sharing

Middel hold

Opgave 1:

Lav en BMI beregner som denne:

http://www.beregnbmi.dk/Default.aspx


Opgave 2:

Lav en lommeregner lignende den som findes i Windows.

For at konvertere en string til en decimal bruges følgende kode:

string input = textBox.Text;
decimal convertedInput = decimal.Parse(input);


Lommeregner eksempel:

https://drive.google.com/file/d/0B5oDizcmFQ1YMzBVMUk3ZUZxbzg/view?usp=sharing


Serializerings eksempel:

      //Opretter et GameData objekt:
      GameData gd = new GameData();
      gd.playerMoney = 100;

      //Hvad vi skal bruge til at serializere:
      XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(GameData));
      StringWriter sWriter = new StringWriter();

      //Serializering af objekt:
      serializer.Serialize(sWriter, gd);

      //Opretter en string med alt XML:
      string myXml = sWriter.ToString();

      //Udskriver XML fil til skrivebordet. BEMÆRK at du skal ændre filstien for at det virker:
      //File.WriteAllText(@"C:\Users\MaKN\Desktop\save.xml", myXml);

      //Indlæsning af XMLfil fra skrivebordet:
      string readXML = File.ReadAllText(@"C:\Users\MaKN\Desktop\save.xml");
      Console.WriteLine(readXML);

      //Deserializering af xmlfil til objekt:
      StringReader sReader = new StringReader(readXML);
      GameData newGD = (GameData)serializer.Deserialize(sReader);

      //Udskriver den nye værdi fra det nye objekt:
      Console.WriteLine("New GameData money value is: "+ newGD.playerMoney);
      Console.ReadKey();

GameData klasse: (husk at lave den public)

  [Serializable]
  public class GameData
  {
    public int playerMoney = 0;
    public int playerUpgrades = 0;
  }

Expert hold

Opgave 1:

Lav et program der kan sende data til en applikation som kan lytte. Benyt gerne UDP.

Opgave 2:

Udvid programmet så programmerne kan både sende og modtage data til hinanden. (et simpelt chat program.)

Listener

      UdpClient client = new UdpClient(11000);
      IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 11000);

      byte[] recivedArray = client.Receive(ref endPoint);
      string message = Encoding.ASCII.GetString(recivedArray);

      Console.WriteLine("The message was:");
      Console.WriteLine(message);
      Console.ReadKey();


Sender

      string message = "Hello!";
      UdpClient client = new UdpClient();
      IPEndPoint endpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 11000);
      byte[] bArray = Encoding.ASCII.GetBytes(message);

      client.Send(bArray, bArray.Length, endpoint);
      Console.WriteLine("Message has been sent!");
      Console.ReadKey();


Serializering:

      Human joshua = new Human();
      joshua.name = "Joshua";
      joshua.money = 20000;

      XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(Human));
      StringWriter sWriter = new StringWriter();

      serializer.Serialize(sWriter, joshua);

      string myXml = sWriter.ToString();

      Console.WriteLine(myXml);
      Console.ReadKey();

      StringReader sReader = new StringReader(myXml);

      Human newJoshua = (Human)serializer.Deserialize(sReader);
      Console.WriteLine("New Human was created!");

      Console.WriteLine(newJoshua.name);
      Console.WriteLine(newJoshua.money);
      Console.ReadKey();

Opgave:

Send et objekt fra et program til et andet program igennem UDP eller TCP.

SQLite

SQLite eksempel i konsollen:

class Program
  {
    static SQLiteConnection connection;
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Opening database:");
      //SQLiteConnection.CreateFile("myDatabase.db");
      connection = new SQLiteConnection(@"Data Source=C:\Users\MaKN\Desktop\myHeroeDatabase.db");
      connection.Open();
      Console.WriteLine("Connection successfull.");

      //string sqlQuery = "INSERT INTO heroes VALUES ('Iron Man', 42)";
      string sqlSelectQuery = "SELECT * FROM heroes";

      SQLiteCommand command = new SQLiteCommand(sqlSelectQuery, connection);

      command.ExecuteNonQuery();

      SQLiteDataReader reader = command.ExecuteReader();
      while (reader.Read())
      {
        Console.WriteLine("Name: " + reader["name"]);
        Console.WriteLine("Age: " + reader["age"] + "\n");
      }
      connection.Close();
      Console.ReadKey();
    }
  }

SQL commands:

CRUD = Create, Read, Update, Delete.


CREATE table HEROES (name TEXT, age INT)

INSERT into HEROES (name, age) VALUES (‘Batman’, 39)

Select * from HEROES where age > 30;

Update HEROES set name = ‘Buttman’ Where name = ‘Batman’

DELETE from HEROES Where name = ‘Buttman’