1559 Fejlfinding II

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search
1559 Fejlfinding II
Fagnummer: 1559
Fagnavn: Fejlfinding II
Varighed: 1,5 uger uge(r)
Gældende: 01-07-2008 og fremefter
Ordning: Version 7
Tilknyttet: Kontorservicetekniker
Målpinde
1: Eleven kan ud fra strukturerede og analytiske metoder og med relevante måleinstrumenter foretage fejlfinding og fejlretning til modulniveau på kontormaskiner.
2: Eleven kan udføre funktionstest af en kontormaskine ud fra de krav og specifikationer som er opstillet i servicemanualen og gennem funktionstest og evt. målinger afgøre om fejlen er mekanisk eller elektrisk.
3: Eleven kan anvende kontormaskinens fejlkode-meddelelser til underbyggelse af fejlsøgningen.
4: Eleven kan foretage mekaniske og elektriske justeringer ud fra produktspecifikationerne, samt angive de korrekte målemetoder til opnåelse af ovennævnte.
5: Eleven kan i forbindelse med fejlfinding og -retning anvende relevant dokumentation/manualer, herunder dokumentere udført arbejde.
6: Eleven kan anvende en aktuel fejlregistreringsformular som opfølgende dokumentation på fejl og mangler.
7: Eleven har kendskab til omgang med følsomt elektronisk udstyr, og kan udføre fejlretning på kontormaskiner under hensyntagen til ESD- og EMC- korrekt håndtering og i overensstemmelse med gældende sikkerheds- (højspænding og laser) og miljøregler (toner o.l.).
8: Eleven kan til kontrol af teleteknisk udstyr udføre en funktionstest, og ud fra testen afgøre om udstyret fungerer efter hensigten, eller om der skal foretages en fejlretning.
Kontorservicetekniker Version 7
Fagkategori: Område-/specialefag
Fagtype: Bundet
Niveau: Rutineret
Bedømmelse: -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter.