DatateknikerV9/svendeprøve drejebog

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Kort beskrivelse af datatekniker svendeprøve

Svendeprøven H6 består af et fem uger langt forløb, hvor der skal udarbejdes et projekt i grupper med op til fire deltagere.

Projektet
Projektet vælges af gruppen eller af en virksomhed.
Såfremt projektet vælges af virksomheden - skal projektet være indsendt til skolen senest to uger før svendeprøve klassen starter.

Svendeprøven

Svendeprøveforløbet varer fem uger.
UGE Aktivitet
1 Problemformulering opstart af projekt
2 Projekt
3 Projekt
4 Projekt
5 Forberedelse til svendeprøve og svendeprøve
  • Der er ingen fejlfinding
  • Overhøring i projektet inklusiv demo. varer 40 minutter inklusiv votering. (Det vil sige 35 minutters overhøring.)


Uddrag fra bekentgørelsen

Følgende tekst er uddrag fra bekendtgørelse 509 af 31/05/2012 - bilag 2

6.2.2. Den afsluttende prøve for datatekniker med speciale i infrastruktur og datatekniker med speciale i programmering består af løsningen af en projektopgave og mundtlig fremlæggelse. Projektopgaven bygger på en projektformulering, med tilhørende kravspecifikation, som eleven udarbejder ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse, og løsningen af projektopgaven består i opbygning af et produkt ud fra kravspecifikationen, samt udarbejdelse af henholdsvis en produkt- og en procesrapport. Produktet omfatter opbygning af et avanceret system, som skal overholde den opstillede kravspecifikation. Projektrapporten omfatter kravspecifikation, vejledning, produktdokumentation og bilag, og procesrapporten omfatter problemformulering, projektplanlægning, logbog og konklusion. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem højst fire elever. Eleven vælger projektopgaven i begyndelsen af den sidste skoleperiode, og projektopgaven udarbejdes inden for en varighed af fire undervisningsuger. Ved arbejdets afslutning afleverer eleverne produkt- og procesrapporterne.

6.2.2.1. Den mundtlige fremlæggelse tager udgangspunkt i projektopgavens produkt og tilhørende produkt- og procesrapport, hvor der lægges vægt på elevens fremlæggelse og forståelse af projektet, samt om produktet lever op til den opstillede kravspecifikation. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Fremlæggelsen foregår som en individuel mundtlig prøve, som varer 40 minutter inklusiv votering. I den samlede bedømmelse indgår den mundtlige fremlæggelse og produkt- og procesrapporten med 50%..

Projekter og grupper

Projekter bygger på et projektoplæg med en case beskrivelse. Projektoplæg og case beskrivelse kan enten komme fra en virksomhed eller fra det faglige udvalg eller Mercantec.

Projektoplæg fra en virksomhed

Projekter fra en virksomhed skal fremsendes til Mercantec senest tre uger før starten af svendeprøven til godkendelse. Projektoplæg kan tidligst blive godkendt tre måneder før starten af svendeprøven.

Projekter fra en virksomhed kan udføres individuelt eller op til fire deltagere. Altså fra en til fire deltagere.

Selve evalueringen skal altid gennemføres som individuel overhøring.

Projekt og case beskrivelse fra virksomheden skal indeholde

  • Overordnet beskrivelse af virksomheden
  • Virksomhedens casebeskrivelse
  • En list med fagemner fra uddannelsen, som oplægget dækker
  • Udstyr- og softwarekrav
  • En list med med valgfri specialefag, som eleven/eleverne har haft og som oplægget dækker

Projektoplægget beskrives i følgende formular: projekt oplæg (Word file).

Projektoplæg fra det faglige udvalg eller Mercantec

projektopgaver, der bygger på projektoplæg med casebeskrivelse fra det faglige udvalgs eller Mercantec kun, kan foregå som gruppearbejde. Gruppestørrelsen må maks. være på fire personer. Altså grupper fra to til fire deltagere.

Selve evalueringen skal altid gennemføres som individuel overhøring. Projektoplæg med casebeskrivelser (Kræver login)

Projektdokumentation

Projektdokumentationen består minimum af følgende dokumenter[1]

  • Alle dokumenter laves med et nummereret indeks.

Problemformulering

Problemformulering indholdende kravspecifikation udarbejdes i uge 1 af forløbet. Denne skal godkendes af vejledere, og underskrives af elever og vejledere i fire eksemplarer til skolen samt et eksemplar til hver elev. Denne må ikke senere ændres.

Processrapport

Processrapporten - som startes første dag under opholdet - indeholder for eksempel dagbog under projektforløbet.

  • Ved afslutning af projektet afleveres fire udskrevne eksemplarer til skolen.

Projektrapport

Produktrapporten er en beskrivelse af produktet, og indeholder blandt andet en kopi af projektformuleringen. Såfremt der bliver nødvendigt at ændre i problemformuleringen eller kravspecifikationen, foregår det i projektrapporten. Hver ændring skal godkendes af vejlederne. Problemformuleringen udarbejdes med udgangspunkt i de krav der er stillet i opgaven.

  • Ved afslutning af projektet afleveres fire udskrevne eksemplarer til skolen.

Links

Referencer