IT-Supporter Version 8/Svendeprøve uddrag

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Den afsluttende prøve for it-supporter, teleinstallationstekniker og specialet telesystemtekniker består af en praktisk og en mundtlig prøve. Den praktiske prøve består af systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles ved lodtrækning.

6.2.1.1. Den afsluttende prøve for it-supporter består, udover den i afsnit 6.2.1. nævnte prøve, af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en praktisk opgave. Arbejdet omfatter opbygning, idriftsættelse og projektdokumentation af et virksomhedsnetværk. Opgaven udføres i et samarbejde mellem højst fire elever. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Opgaven udarbejdes inden for en varighed af to undervisningsuger, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en produktinformation.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt område- og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.1. For elever, der afslutter uddannelsen, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.3.2. Ved bedømmelsen af hver af de prøver, der er nævnt i afsnit 6.2.1.1 - 6.2.1.3 og afsnit 6.2.2.1, giver eksaminator og censor efter votering én samlet karakter.

6.3.3. Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter for hver af de prøver, der indgår i uddannelsen. Den endelige eksamenskarakter fremkommer som et gennemsnit af karaktererne for de prøver, der indgår i den samlede prøve, jf. 6.2.1.1. - 6.2.1.3 og 6.2.2.1. 6.3.4. Skolen indsender oplysninger om eksamenskarakteren til det faglige udvalg senest en uge efter prøvernes aflæggelse. 6.4. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. 6.5. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.

Datatekniker

  • 6.2.2. Den afsluttende prøve for datatekniker med speciale i infrastruktur og datatekniker med speciale i programmering består af løsningen af en projektopgave og mundtlig fremlæggelse. Projektopgaven bygger på en projektformulering, med tilhørende kravspecifikation, som eleven udarbejder ud fra et projektoplæg med casebeskrivelse, og løsningen af projektopgaven består i opbygning af et produkt ud fra kravspecifikationen, samt udarbejdelse af henholdsvis en produkt- og en procesrapport. Produktet omfatter opbygning af et avanceret system, som skal overholde den opstillede kravspecifikation. Projektrapporten omfatter kravspecifikation, vejledning, produktdokumentation og bilag, og procesrapporten omfatter problemformulering, projektplanlægning, logbog og konklusion. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem højst fire elever. Eleven vælger projektopgaven i begyndelsen af den sidste skoleperiode, og projektopgaven udarbejdes inden for en varighed af fire undervisningsuger. Ved arbejdets afslutning afleverer eleverne produkt- og procesrapporterne.
  • 6.2.2.1. Den mundtlige fremlæggelse tager udgangspunkt i projektopgavens produkt og tilhørende produkt- og procesrapport, hvor der lægges vægt på elevens fremlæggelse og forståelse af projektet, samt om produktet lever op til den opstillede kravspecifikation. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Fremlæggelsen foregår som en individuel mundtlig prøve, som varer 20 minutter inklusiv votering. I den samlede bedømmelse indgår den mundtlige fremlæggelse med tre fjerde dele, og produkt- og procesrapporten med en fjerde del.