IT-Supporter version 7 svendeprøve

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Uddrag fra bekendtgørelsen.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin. 6.2. Som del af den sidste skoleperiode i samtlige trin og specialer i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Den afsluttende prøve består i alle trin og specialer af en praktisk og en mundtlig prøve. For specialet datatekniker indgår endvidere en projektrapport i den samlede bedømmelse.

6.2.2. I alle trin og specialer er der en praktisk prøve, der består af systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Eleven udfører opgaven inden for 20 minutter. I specialet datatekniker har eleven 20 minutter til at forberede fejlsøgningen.

6.2.2.1. Prøven inden for trin 1, IT-supporter, består udover den i afsnit 6.2.2. nævnte prøve af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en praktisk opgave. Arbejdet omfatter opbygning, idriftsættelse og projektdokumentation af et virksomhedsnetværk. Opgaven udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Opgaven udarbejdes inden for en varighed 2 undervisningsuger, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en produktinformation.