KontorserviceteknikerV7/svendeprøve svendeprøve uddrag fra bekendtgørelsen

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Version 7

Uddrag fra Bekendtgørelse nr 138 af 28/02/2008 herunder

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i samtlige trin og specialer i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Den afsluttende prøve består i alle trin og specialer af en praktisk og en mundtlig prøve. For specialet datatekniker indgår endvidere en projektrapport i den samlede bedømmelse.

6.2.2. I alle trin og specialer er der en praktisk prøve, der består af systematisk fejlfinding til modulniveau på branchetypisk udstyr med hovedvægten lagt på systemforståelse og systematik i fejlsøgningsproceduren. De hjælpemidler, som er anvendt i undervisningen, må benyttes. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Eleven udfører opgaven inden for 20 minutter. I specialet datatekniker har eleven 20 minutter til at forberede fejlsøgningen.

6.2.2.3. Prøven inden for specialet kontorservicetekniker består udover den i afsnit 6.2.2. nævnte prøve af en individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i en projektrapport. Projektrapporten omfatter analyse- og designdokumentation, herunder planlægning, opbygning og idriftsætning af en virksomhedsløsning med forskellige typer af netbaserede kontormaskiner. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem højst 4 elever. Opgaven tildeles efter lodtrækning. Projektopgaven udarbejdes inden for en varighed af 2 undervisningsuger, mens den mundtlige prøve varer 20 minutter inklusiv votering. Ved arbejdets afslutning afleverer den enkelte elev en projektdokumentation.

6.3.1. For elever, der afslutter uddannelsen, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.3.2. Ved bedømmelsen af hver af de prøver, der er nævnt i afsnit 6.2.2.1 – 6.2.2.5, giver eksaminator og censor efter votering én samlet karakter.

6.3.3. Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter for hver af de prøver, der indgår i uddannelsen. Den endelige eksamenskarakter fremkommer som et gennemsnit af karaktererne for de prøver, der indgår i den samlede prøve, jf. 6.2.2.1. – 6.2.2.5.

6.3.4. Skolen indsender oplysninger om eksamenskarakteren til det faglige udvalg senest 1 uge efter prøvernes aflæggelse.