Lokale Uddannelses Planer/IT supporter H1 version 9

From Teknologisk videncenter
Jump to: navigation, search

Varighed

H1 for IT-Supporter er af 8 ugers varighed og ugerne inddeles efter følgende skema, fra venstre mod højre:

LUP-H1-ITsup-Skema.png

Vejledende skema
Fag Projekt Varighed
Netværk I Ja 1 uge
Serverteknologi Ja 1 uge
09:00 1 Fremvisning projekt

Bemærk fagene kan forekomme i en anden rækkefølge end vist i skemaet. Der henvises til Elevplan for det enkelte hold. Målet for H1 er – udover at opnå viden og kompetencer inden for de enkelte fag – at udvikle den enkelte elevs samarbejde, sociale og tværfaglige færdigheder ved teambaseret projektarbejde i blandt andet projekt ugen. I projektet indgår elementer fra alle projektfag. (Markeret med lyseblåt i skemaet ovenfor)

Mødetider og hjemmearbejde

Der er tilstedeværelsespligt i perioden fra 08:00 til 15:15 mandag til torsdag og 08:00 til 11:30 fredag.

Ud over de skemalagte lektioner skal der påregnes hjemmearbejde i form af forberedelse og opgaver. Mængden vil variere fra uge til uge, men vil udgøre cirka seks timer ugentligt.


Studiemiljø

Læringsforløbene er tilrettelagt i et Open Learning Center – OLC – som indeholder følgende læringsrum:

Formidlings-områder
Lærerstyret undervisning i formidlingslokale. Formidlinger vil typisk have en varighed af 45 minutter. Antallet af formidlinger vil variere fra fag til fag, men der vil i gennemsnit være cirka to formidlinger per dag.
Fordybelses-områder
Fordybelses områderne anvendes til fordybelse i de enkelte emner og til udarbejdelse af skriftlig dokumentation og opgavebesvarelse. I forbindelse med fordybelsesområderne vil der befinde sig en vejleder.
Praksis-områder
Gruppe eller selvstændigt praktisk arbejde i projekt- eller øvelses-form. I praksisområdet vil der være adgang til udstyr, software og materialer. I området vil der befinde sig en vejleder.

På en typisk dag i OLC’et vil de enkelte elever efter behov skifte mellem de forskellige læringsrum. For at anvende OLC metoden optimalt, er det vigtigt at den enkelte elev lærer at anvende sin egen personlige læringsstil. Da arbejde i et OLC er meget selvstændigt, er det nødvendigt at den enkelte elev er disciplineret og motiveret under forløbet. Der er en høj grad af frihed under ansvar men også en tæt dialog med de enkelte undervisere, elevens kontaktlærer og den hovedforløbs ansvarlige.


Fordybelse og projektarbejde

Som udgangspunkt foregår fordybelse og projektarbejde på skolen i skoletiden. Der kan opstå situationer hvor eleven med fordel kan udnytte sine læringsprofil ved at fordybe sig på andre lokationer for eksempel der hjemme.

Hovedforløbets evaluering

H1 består af otte fag, der alle skal bestås. Hvis et eller flere fag ikke bestås, skal det eller de fag tages igen ved en senere lejlighed. For at bestå et fag skal eleven:

 • Mindst have karakteren 02 for fag der anvender 7-skalaen.
  • En karakter for et fag kan bestå af flere delkarakterer der vægtes efter en procent sats.
 • Have bestået for fag der anvender bestået/ikke-bestået.
 • Ikke have mere end en fraværsdag per uge.

For at fortsætte på H2 skal alle fag i H1 være bestået.

Bedømmelse
Fag Bedømmelse Multiple Choice Overhøring Projekt
Netværk I 7 trins skala 75% 25% -
Serverteknologi I 7 trins skala 75% 25% -
6230 Serverteknologi I - Database-server 7 trins skala 75% 25% -
Faglig kommunikation 7 trins skala 75% 25% -
6225 Computerteknologi 7 trins skala - - 100%
6231 Scriptprogrammering 7 trins skala 50% eller 100% 50% eller 0% -
Service Managenment 7 trins skala 100% - -
Trådløs netværk 7 trins skala 100% - -

Evalueringsformer

Grundlæggende anvendes der fire forskellige evalueringsformer:

 1. Quiz for eksempel Multiple Choice Quiz - MCQ.
 2. Mundtlig overhøring.
 3. Projekt opfyldelse.
 4. Dokumentation.


Vejledende karakterskala for Multiple Choice Quiz

Vejledende karakterskala for Multiple Choice Quiz
Karakter Begynder Rutineret Avanceret Ekspert
12 85 - 100% 90 - 100% 93 - 100% 95 - 100%
10 75 - 84% 80 - 89% 83 - 89% 88 - 94%
7 61 - 74% 66 - 79% 75 - 82% 80 - 87%
4 51 - 60% 56 - 65% 65 - 74% 70 - 79%
02 45 - 50% 50 - 55% 56 - 64% 61 - 69%
00 25 - 44% 30 - 50% 25 - 55% 40 - 60%
-3 <25% <30% <35% <40%

Mundtlig overhøring, projektopfyldelse og dokumentation

Evaluering og karaktergivning baseres på det niveau altså præsentationsstandard som den enkelt elev tager faget på. De enkelte niveauer er beskrevet herunder. (Uddrag fra Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser)

Begynderniveau

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning.

Notater

Rutineret niveau

Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.

Notater

 • Instruerende

Avanceret niveau

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet.

Notater

 • Selvstændighed

Ekspert niveau

Fag der er beskrevet på avanceret niveau, kan beskrives med følgende yderligere præstationsstandard, som er valgfri for eleverne: Ekspertniveau.

Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge.

Notater

 • Selvstændig, kompleks og designe